Covid-19: aktuální opatření

kontaktní osoba pro hygienické stanice: Mgr. Markéta Vitoslavská, +420 724 444 414, marketa.vitoslavska@mvso.cz

Výuku nově natáčíme a v případě nemožnosti realizovat přímou výuku přejdeme plně do online režimu.

V celém areálu campusu jsme rozmístili dostatek dezinfekčních prostředků pro vaši maximální ochranu.

O všech změnách, které vycházejí v rámci vládních nařízení, vás budeme obratem informovat.

Přístup ke studijní literatuře

Studenti MVŠO mají možnost využít elektronickou knihovnu na portálu EDULAM i materiály zpřístupněné Národní knihovnou.

Co musím udělat pro získání přístupu do databáze Národní knihovny?

 1. Registrovat se do služby na tomto odkaze.
 2. Počkat na ověření, že jste skutečně student MVŠO.
 3. Přihlásit se na webu ndk.cz.
 4. Zvolit možnost „přihlásit se propojenými identitami“.

Jak bude probíhat výuka v tomto semestru?

Výuka prezenčního studia

Výuka prezenčních studentů bude zahájena standardním způsobem. V případě vládních nařízení omezujících přítomnost studentů na půdě vysoké školy se okamžitě přejde do online režimu. Studenti tak budou moci sledovat přednášky v přímém přenosu, případně si je kdykoli pustit ze záznamu přes MS Teams.

Sledujte aktuální změny v rozvrhu.

Výuka kombinovaného studia

Výuka kombinovaných studentů bude zahájena v novém režimu. Vedle klasických tutoriálů, které probíhají na půdě školy, bude z přednášek pořizován audiovizuální záznam, který bude studentům kdykoli k dispozici v MS Teams. V případě vládních nařízení omezujících přítomnost studentů na půdě vysoké školy se okamžitě přejde do online režimu.

Jak to bude s ukončením předmětů?

V případě, že se aktuální pandemická situace neumožní studentům včasné dokončení studijních povinností (studentské praxe, případové studie, projekty zahrnující účast třetích stran atp.), lze studentům umožnist tzv. odložené plnění, kdy budou moci studenti všechny požadavky na ukončení předmětu splnit i po skončení řádného termínu. 

Od zimního semestru se můžete těšit na online přednášky přes MS Teams. Po konci semestru budou záznamy umístěny na portál edulam.cz.

Kdy se mohu účastnit výuky?

 • Nemám akutní zdravotní potíže odpovídajících respiračnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Nemám v daném čase nařízeno karanténní opatření či izolaci ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., c.
 • Řádně dezinfikuji ruce dezinfekčními prostředky.
 • Plním ostatní povinnosti stanovené v tomto rozhodnutí.

Postup pro studenty, pokud:

mají příznaky respiračního onemocnění

 • Kontaktujte telefonicky/e-mailem svého lékaře a dbejte jeho pokynů.
 • I bez doporučení lékaře zůstaňte v domácím prostředí a využijte povolenou kapacitu ve výuce, případně požádejte vyučující o omluvu z povinné účasti na výuce stanovení náhradních studijních povinností.
 • Dodržujte hygienická opatření a zásady karantény.

mají pozitivní výsledek testu na covid-19

 • Obratem informujte studijní oddělení (tel. 587 332 374, studijni@mvso.cz). V pracovních dnech po 15 hod. či ve dnech pracovního klidu pošlete informační SMS na tel. 605 513 578.

 • Uveďte své identifikační údaje a informace o tom, kdy jste se účastnili výuky v uplynulých 3 dnech před diagnózou (či prvními příznaky) pro potřeby trasování a též informace o tom, se kterými pracovníky školy (mimo výuku) jste v této době byli v kontaktu po dobu delší než 20 minut (studijní oddělení, konzultace s vyučujícím apod.).

 • Zůstaňte v karanténě po dobu stanovenou lékařem či hygienickou stanicí, minimálně však 5 dní a kontaktujte vyučující s požadavkem na stanovení náhradní formy plnění studijních povinností.

se setkali s osobou pozitivně testovanou na covid-19

 • Obratem telefonicky informujte studijní oddělení (tel. 587 332 374, studijni@mvso.cz). V pracovních dnech po 15 hod. či ve dnech pracovního klidu pošlete informační SMS na tel. 605 513 578.

 • Uveďte  své identifikační údaje a informace o tom, kdy jste se účastnili výuky v době zjištění kontaktu osobou s pozitivně testovanou na COVID-19 a též informace o tom, se kterými pracovníky školy (mimo výuku) jste v této době byli v kontaktu po dobu delší než 20 minut (studijní oddělení, konzultace s vyučujícím apod.).

 • Zůstaňte v preventivní karanténě po dobu 5 dní a kontaktujte vyučující s požadavkem na stanovení náhradní formy plnění studijních povinností.

 • Sledujte svůj zdravotní stav, případně konzultujte s lékařem či hygienickou stanicí testování a potřebnou dobu preventivních karanténních opatření.

Upřesňuji také, že pokud je z důvodu preventivních či hygienickou stanicí nařízeních karanténních opatření z důvodu kontaktu s osobou pozitivně testovanou na COVID-19 či výskytu onemocnění COVID-19 u studentů převedena výuka příslušného ročníku/výukové skupiny do on-line režimu, je zakázána osobní přítomnost těchto studentů ve škole a toto nařízení se vztahuje nejen na výuku, ale i konzultace a další aktivity, které je třeba všechny realizovat vzdálenou formou a on-line.

V případě, že vyučující z důvodu preventivních či nařízených karanténních opatření nemůže realizovat výuku prezenční formou v učebně, je výuka příslušného předmětu převedena do on-line formy prostřednictvím MS Teams. Studenti mohou výuku absolvovat z domácího prostředí či dle rozvrhu v přidělené učebně, ve které bude spuštěn on-line přenos výuky.

Dle našich zkušeností jsou výsledky testování na onemocnění COVID-19 zasílány v pozdních odpoledních či večerních hodinách, snažíme se bezprostředně reagovat na danou situaci a výuku převádíme do on-line režimu co nejdříve s platností od následujícího pracovního dne. Sledujte proto prosím své studentské e-maily, ve kterých vás obratem informujeme o přijatých opatřeních. Změny ve výuce jsou také následující pracovní den ráno zveřejněny na webových stránkách školy v sekci Rozvrhy / Aktuálně – Rozvrh pro dnešní den, Hlášené změny v rozvrhu.

Veškerá pravidla pro průběh výuky a zkoušení v akademickém roce 2020/2021 jsou ukotvena v Příkazu prorektorky pro studijní a pedagogické záležitosti.Pozn: Sledujeme všechna vládní nařízení týkající se pravidel výuky na vysokých školách, na která jsme schopni flexibilně reagovat. O veškerých změnách budete informováni prostřednictvím e-mailu a této sekce.

Sami můžete sledovat vývoj vládních opatření na portálu covid.gov.cz