Nástěnka

Bc. Ekonomika a management

Bc. Systémové inženýrství a informatika

Ing. Ekonomika a management

Formuláře ke stažení

Dokumenty  a předpisy vztahující se ke studiu


Bc. Ekonomika a management

Přípravný týden

Infoblok 1. ročník prezenční

Infoblok – 3. ročník – SZZ

Infoblok 1. ročník kombinovaní

Infoblok  2. + 3. ročník prezenční

Infoblok 2. + 3. ročník kombinovaní

Studijní plány

Studijní plán (platí pro studenty, kteří budou zapsáni do 1. ročníku v AR 2019/2020)

Studijní plán (platí pro ostatní studenty)

Požadavky na ukončení předmětů

1. ročník prezenční

1. ročník kombinovaní

1. ročník kombinovaní (studijní skupina Veolia)

2. ročník prezenční

2. ročník kombinovaní

3. ročník prezenční

3. ročník kombinovaní

3. ročník kombinovaní (studijní skupina Veolia)

Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy a otázky k SZZ pro AR 2019/2020 – PEM (pro studenty, kteří absolvují 1. pokus SZZ v červnu 2020 a později)

Přihláška k SZZ 2019/2020

Tematické okruhy a otázky k SZZ pro AR 2019/2020 – PEM (pro studenty, kteří absolvují 1. pokus SZZ v červnu 2019 a září 2019)

Jmenný seznam studentů k obhajobám BP

Tematické okruhy a otázky k SZZ pro AR 2019/2020 – PEM (pro studenty, kteří absolvovali 1. pokus SZZ v červnu 2018 a září 2018)

Jmenný seznam studentů k ústní části SZZ

Tematické okruhy a otázky k SZZ pro AR 2019/2020 – PEM (pro studenty, kteří absolvovali 1. pokus SZZ před červnem 2018)

Podrobný rozpis Státních závěrečných zkoušek

Případové studie

Pravidla případové studie

Prezentace z přípravného týdne pro 2. ročník

Prezentace z přípravného týdne pro 1. ročník

Zadání případové studie pro 2. ročník

Zadání případové studie pro 1. ročník

2. ročník - rozdělení do skupin

1. ročník - rozdělení do skupin

Bc. Systémové inženýrství a informatika

Přípravný týden

Infoblok 1. ročník prezenční

Infoblok 2. ročník prezenční

Infoblok 2. ročník kombinovaní

Infoblok SZZ

Studijní plán

Studijní plán

Požadavky na ukončení předmětů

1. ročník prezenční

1. ročník kombinovaní

2. ročník prezenční

Státní závěrečné zkoušky

Podrobný rozpis Státních závěrečných zkoušek

Ing. Ekonomika a management

Přípravný týden

Infoblok 1. ročník prezenční

Infoblok - SZZ

Infoblok 1. ročník kombinovaní

Infoblok 2. ročník prezenční

Infoblok 2. ročník kombinovaní

Studijní plán

Studijní plán

Požadavky na ukončení předmětů

1. ročník prezenční

1. ročník kombinovaní

2. ročník prezenční

2. ročník kombinovaní

Státní závěrečné zkoušky

Přihláška k SZZ 2019/2020

Podrobný rozpis Státních závěrečných zkoušek

Jmenný seznam studentů k obhajobám DP

Jmenný seznam studentů k ústní části SZZ

Formuláře ke stažení

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Zápis ke studiu

Průběh zápisu ke studiu

Plná moc

Zápisový list – Bakalářský SP Ekonomika a management (PEM)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zápisový list – navazující magisterský SP Ekonomika a management

Zápisový list – bakalářský SP Systémové inženýrství a informatika

Žádosti týkající se studia

Žádost obecná

Žádost o uznání předmětů

Žádost o rozdílové zkoušky z jiné vysoké školy

Žádost o rozdílové zkoušky z VOŠ

Příloha žádosti o individuální studijní plán

Prohlášení o zanechání studia

Bakalářská práce

Instruktáž k odevzdání BP

Postup při zadávání BP v AR 2019/20

Příloha posudku BP - informace o externím vedoucím práce

Výběr tématu BP v IS-STAG 2019/20

Posudek BP - vedoucí

Příloha posudku BP - informace o externím oponentovi práce

Návrh tématu bakalářské práce (formulář)

Posudek BP - oponent

Žádost o nezveřejnění části BP s citlivými údaji

Žádost o externího vedoucího kvalifikační práce

Diplomová práce

Instruktáž k odevzdání DP

Postup pro zadávání DP v AR 2019/20 - prezentace pro studenty

Příloha posudku DP - informace o externím vedoucím práce

Výběr tématu DP v IS STAG 2019/20

Posudek DP - vedoucí

Příloha posudku DP - informace o externím oponentovi práce

Formulář Návrh tématu DP

Posudek DP - oponent

Žádost o nezveřejnění části DP s citlivými údaji

Žádost o externího vedoucího kvalifikační práce

Dokumenty a předpisy vztahující se ke studiu

Zákon o vysokých školách 111/1998 Sb.

Etický kodex

Studijní a zkušební řád

Akreditované studijní programy

Příkaz prorektora pro studijní a pedagogické záležitosti k organizaci SSZ

Směrnice k individuálním studijním plánům

Směrnice k organizaci zápočtů, kolokvií a zkoušek

Směrnice pro kvalifikační práce

Směrnice pro volbu specializace

Stipendijní řád

Disciplinární řád

Příkaz ke stanovení výše poplatků za studium

Směrnice k seminárním a jiným studentským pracím