doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.

Odborný garant studijního programu Ekonomika a management | Ústav podnikové ekonomiky

Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. je docentkou v oboru Podniková ekonomika a management. Na Moravské vysoké škole Olomouc je garantkou bakalářského studijního programu Ekonomika a management a působí jako akademický pracovník – docent na Ústavu podnikové ekonomiky. Je členkou redakční rady recenzovaného časopisu EMI, vydávaného MVŠO, a řady dalších zahraničních časopisů, předsedkyní mezinárodních vědeckých výborů konferencí, členka Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace, akreditovaný lektor a konzultant řízené praxe v rámci systému Certifikace účetní profese v ČR. Působí v dozorčích radách neziskových organizací. Publikační činnost ve vědeckých časopisech je zaměřena na oblast rozvoje malého a středního podnikání, společenské odpovědnosti, komparaci podnikatelských i neziskových subjektů, aplikaci změn účetní, daňové a související legislativy České republiky v kontextu mezinárodního účetnictví a zdaňování, v kontextu rozvoje studijního oboru Podnikové ekonomiky a management a studijního programu Ekonomika a management. Významné je rovněž zaměření na finanční analýzu, způsoby získávání vlastních a cizích zdrojů v kontextu aplikace statistických metod využívaných ve vědeckých článcích ve vědeckých časopisech. Doc. Sikorová je autorkou více než 300 vědeckých i popularizačních prací.

Kontakt

eva.sikorova@mvso.cz
+420 587 332 348
kancelář B2.330

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO 

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost