doc. Ing.  Adam Pawliczek, Ph.D.

Manažer ústavu  | Ústav managementu 

  • Studium: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava
  • Nejvyšší dosažený titul: docent v oboru Management a ekonomika podniku (2016)
  • Aktuální Excelence: Podniková ekonomika a management, využití manažerských nástrojů v různých oborových aplikacích. Hodnocení výkonnosti podniků, technickoekonomické analýzy.
  • Akademická praxe mimo MVŠO: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta materiálově-technologická a Hornicko-geologická fakulta, Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Southern Illinois University at Carbondale, IL – Centre for Advanced Friction Studies
  • Business praxe: OSVČ, Technicko-inženýrská kancelář Karviná, Centrum pokročilých inovačních technologií VŠB-TUO, Czech Innovation for Global Markets, WPM Group Praha, Statutární město Ostrava – odbor ekonomického rozvoje, hodnotitel projektů MŠMT
  • Cílená Excelence: Strategický management (analýzy, strategie, hodnocení) a využití moderních manažerských nástrojů v různých oborových aplikacích např: (Start-up, inovace, Family business, Cirkulární ekonomika, Smart-health
  • Vědecká a publikační činnost: Publikuje v impaktovaných odborných časopisech, jako např. E+M Ekonomika a management,
    Ekonomický časopis Slovenské akademie věd, Metalurgija, Acta Montanistica Slovaca, Sustainability, International Business Management, dále pak v nakladatelství Springer, IGI Global, Ekopress a dalších

Kontakt

adam.pawliczek@mvso.cz
kancelář K2.225

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost