doc. Ing.  Adam Pawliczek, Ph.D.

Odborný garant programu Ekonomika a management  | Ústav ekonomiky a managementu 

Adam Pawliczek se odborně zaměřuje zejména na problematiku podnikání a managementu malých a středních podniků, využívání manažerských metod nástrojů a systémů – především v oblastech strategického managementu, trvalého zlepšování a logistiky. Za důležité aktuální téma považuje dlouhodobě udržitelný rozvoj a ekonomickou soběstačnost rodin a domácností. Absolvoval magisterské a doktorské studium na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě v Ostravě, dále absolvoval 15 měsíční výzkumnou stáž na Southern Illinois University in Carbondale v USA a v roce 2016 habilitoval na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v oboru Management a ekonomika podniku. Ve své akademické praxi působil na VŠB-TUO, SOU a MVŠO. Publikuje v impaktovaných odborných časopisech, jako např. E+M Ekonomika a management, Ekonomický časopis Slovenské akademie věd, Metalurgija, Acta Montanistica Slovaca, International Business Management, dále pak v nakladatelství IGI Global, Ekopress a dalších. V životě si váží pravdy, vstřícnosti a pozitivně-konstruktivního přístupu a řídí se heslem, že ve všem je nutno hledat rovnováhu.

Kontakt

adam.pawliczek@mvso.cz
+420 587 332 326
kancelář B2.334

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost