Výzkumná organizace MŠMT ČR

Zaměřujeme se na ekonomiku, management, marketing a informační technologie. Náš aplikovaný výzkum vychází z potřeb regionu. MVŠO je členem České společnosti ekonomické (ČSE). 

MVŠO figuruje na seznamu výzkumných organizací ČR a seznamu výzkumných organizací MŠMT. Rozvoj vědy a výzkumu je stimulován prostřednictvím mezioborové mezinárodní konference International Days of Science nebo díky inpaktovanému vědeckému časopisu EMI Journal

HR Award

MVŠO respektuje principy uvedené v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (EC&C). Díky tomu jí Evropská komise v roce 2020 prestižní známku kvality HR Award. Více informací najdete v dedikované sekci.

Projekty

Interní grantová agentura (IGA)

Interní grantová agentura MVŠO vznikla za účelem podpoření vzájemného rozvoje tvůrčí činnosti studentů a akademických pracovníků, a to především v oblasti vědecko-výzkumných projektů. Prostřednictvím této agentury se tak mohou stávající studenti, pod vedením zkušených akademických pracovníků, aktivně zapojit do řešení aktuálních projektových témat a získat tak zkušenosti s přípravou, podáním i realizací projektů. Prostřednictvím vybraných projektů dochází také k rozvoji odborných excelencí MVŠO a akademičtí pracovníci tak mohou získat základ pro následné uplatnění řešených témat v rámci výzev vyhlašovaných v národních či mezinárodních programech. Konkrétní témata zaměření projektů jsou vždy aktualizována a vyhlašována v každoroční výzvě, doba řešení podpořených projektů je 12 měsíců. Uchazeči o finanční podporu v rámci IGA musí respektovat zásady pro poskytování účelové podpory.

Témata IGA na období 2020/21 jsou podrobněji rozepsána zde.

Projekty přijaté k podpoře

Srovnání vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice a v dalších zemích

 

Hlavní řešitel: Ing. Eva Jílková, Ph.D.
 

CSR (Společenská odpovědnost organizací) a město Olomouc


 

Hlavní řešitel: PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.
 

Zhodnocení inovačních aktivit a identifikování faktorů bránících jejich realizaci u malých a středních podniků v Olomouckém kraji

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.

Výsledky vědy a výzkumu

RIV

Aktuální výsledky vědy a výzkumu jsou dostupné na portálu Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Vybraná publikační činnost za období 2016-2020

2020:

  • PAVLAČKOVÁ M., TADDEI V., On the impulsive Dirichlet problem for second-order differential inclusions, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations 13 (2020), 1-22.  doi: 10.14232/ejqtde.2020.1.13 (IF 1,065, SJR 0,482)
  • ZAVADSKA, M., MORALES, L., & COUGHLAN, J. (2020). Brent crude oil prices volatility during major crises. Finance Research Letters,32, 101078. DOI: 10.1016/j.frl.2018.12.026 (IF 1,709, SJR 0,770)

2019:

  • HÁJEK, M., ZIMMERMANNOVÁ, J., HELMAN, K., ROZENSKÝ, L. (2019), Analysis of carbon tax efficiency in energy industries of selected EU countries. In. Energy Policy. Pp. 33-41 ISSN: 0301-4215 (IF4.880, SJR 1,988)
  • PÁSZTO, V., MACKŮ, K., BURIAN, J., PÁNEK, J., TUČEK, P. (2019): Capturing cross-border continuity: The case of the Czech-Polish borderland. Moravian Geographical Reports, 27(2): 122–138. Doi: 10.2478/mgr-2019-0010 (IF 1.870, SJR 0,445))
  • PÁSZTO, V., ZIMMERMANNOVÁ, J. (2019): Relation of economic and environmental indicators to the European Union Emission Trading System: a spatial analysis, GeoScape 13(1), pp. 1-15, DOI:10.2478/geosc-2019-0001 (IF 0.69)
  • ZIMMERMANNOVÁ, J. PÁSZTO, V. VÍCHA, J. (2019): Dopady systému obchodování s emisními povolenkami v zemích EU28. In. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, pp. 171-181 ISSN 1804-8048 (SJR 0,232)
  • BURIAN, J., MACKŮ K., ZIMMERMANNOVÁ J. KOČVAROVÁ B. (2019) Spatio-Temporal Changes and Depencies of Land Prices: A Case Study of the City of Olomouc. In. Sustainability PP.  Volume 10, Issue 12 https://www.mdpi.com/2071-1050/10/12/4831 IF 2.075, SJR 0.537 (IF2.592)
  • ZIMMERMANNOVÁ, J., KRAJŇÁK, M., ŠIROKÝ, J., JÍLKOVÁ E. Does Cigarette Taxation Have an Impact on Reducing Their Consumption? Ekonomický časopis: Journal of Economics: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava: Slovak Academic Press, 2019. ISSN 0013-3035. (IF 0,843, SJR 0,332)