Výzkumná organizace MŠMT ČR

Zaměřujeme se na ekonomiku, management, marketing a informační technologie. Náš aplikovaný výzkum vychází z potřeb regionu. MVŠO je členem České společnosti ekonomické (ČSE). 

MVŠO figuruje na seznamu výzkumných organizací ČR a seznamu výzkumných organizací MŠMT. Rozvoj vědy a výzkumu je stimulován prostřednictvím mezioborové mezinárodní konference International Days of Science nebo díky inpaktovanému vědeckému časopisu EMI Journal

HR Award

MVŠO respektuje principy uvedené v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (EC&C). Díky tomu jí Evropská komise v roce 2020 prestižní známku kvality HR Award. Více informací najdete v dedikované sekci.

Projekty

Interní grantová agentura (IGA)

Interní grantová agentura MVŠO vznikla za účelem podpoření vzájemného rozvoje tvůrčí činnosti studentů a akademických pracovníků, a to především v oblasti vědecko-výzkumných projektů. Prostřednictvím této agentury se tak mohou stávající studenti, pod vedením zkušených akademických pracovníků, aktivně zapojit do řešení aktuálních projektových témat a získat tak zkušenosti s přípravou, podáním i realizací projektů. Prostřednictvím vybraných projektů dochází také k rozvoji odborných excelencí MVŠO a akademičtí pracovníci tak mohou získat základ pro následné uplatnění řešených témat v rámci výzev vyhlašovaných v národních či mezinárodních programech. Konkrétní témata zaměření projektů jsou vždy aktualizována a vyhlašována v každoroční výzvě, doba řešení podpořených projektů je 12 měsíců. Uchazeči o finanční podporu v rámci IGA musí respektovat zásady pro poskytování účelové podpory.

Témata IGA na období 2021/22 jsou podrobněji rozepsána zde.

Projekty přijaté k podpoře

Zhodnocení inovačních aktivit a identifikování faktorů bránících jejich realizaci u malých a středních podniků v Olomouckém kraji

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.

Analýza firem v Olomouckém kraji s využitím multikriteriálních modelů

Hlavní řešitel: doc. RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Strategické plány univerzitních studentů ve vztahu k jejich kariéře

Hlavní řešitel: Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D.

Míra aplikace behaviorálních metod v MSP Olomouckého kraje

Hlavní řešitel: Ing. Omar Ameir, Ph.D.

Dokončené projekty

Srovnání vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice a v dalších zemích

Hlavní řešitel: Ing. Eva Jílková, Ph.D.

CSR (Společenská odpovědnost organizací) a město Olomouc

Hlavní řešitel: PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.

Výsledky vědy a výzkumu

RIV

Aktuální výsledky vědy a výzkumu jsou dostupné na portálu Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Vybraná publikační činnost za období 2016-2021

2021:

 • PÁSZTO, V., BURIAN, J., & MACKŮ, K. (2021): Changing Mobility Lifestyle : A Case Study on the Impact of COVID-19 Using Personal Google Locations Data. International Journal of E-Planning Research, 10(2), 66–7966–79. https://doi.org/10.4018/IJEPR.20210401.oa6 (SJR 0,353)
 • PÁSZTO V, PÁNEK J, GLAS R, VAN VUGHT J. Spationomy Simulation Game–Playful Learning in Spatial Economy Higher Education. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2021; 10(2):74. https://doi.org/10.3390/ijgi10020074 (IF 2,899; SJR 0.684)
 • PAVLACKA, O., PAVLACKOVA, M. (2021). On the properties of the fuzzy weighted average of fuzzy numbers with normalized fuzzy weights. Iranian Journal of Fuzzy Systems, 18(4), 1-17. doi: 10.22111/ijfs.2021.6173 (IF 2,100; SJR 0,350)
 • PAVLÍK, L., CHYTILOVÁ, E., ZIMMERMANNOVÁ, J. Security Aspects of Healthcare Organization from the Perspective of Digitization of Facility Management. WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS [online]. 2021, 18, 360-366. ISSN 2224-2899. Dostupné z: doi:10.37394/23207.2021.18.36 (SJR 0.158)
 • BERNARDOVÁ, D., FINK, M., ARKHANGELSKA, T. Knowledge of the Corporate Social Responsibility Concept as a Part of the Intellectual Capital of Small and Medium-sized Organizations from the Perspective of Lifelong Learning. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. 2021, roč. 12, č. 6, s. 1330-1338. doi:10.17762/turcomat.v12i6.2473. (SJR 0,218)

2020:

 • BERNARDOVÁ, D., KAŠPAROVÁ, K., FINK, M., IVANOVÁ, K., ARKHANGELSKA, T. Construction and Significance of Corporate Social Responsibility Indices – from Results to the Essence. In. Organizacija 2020, 3, pp. 212-226. DOI: 10.2478/orga-2020-0014 (IF, SJR 0.398)
 • BURIAN, J.; MACKŮ, K.; ZIMMERMANNOVÁ, J.; NÉTEK, R. Sustainable Spatial and Temporal Development of Land Prices: A Case Study of Czech Cities. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(6), 396. DOI: https://doi.org/10.3390/ijgi9060396 (IF 2,899; SJR0,684)
 • MACKŮ, K.; CAHA, J.; PÁSZTO, V.; TUČEK, P. Subjective or Objective? How Objective Measures Relate to Subjective Life Satisfaction in Europe. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9, 320. DOI: https://doi.org/10.3390/ijgi9050320 (IF 2,899; SJR0,684)
 • PÁSZTO, V., BURIAN, J., & MACKŮ, K. (2020): COVID-19 data sources : evaluation of map applications and analysis of behavior changes in Europe ’ s population GEOGRAFIE, 125(2), 3939. DOI: https://doi.org/10.37040/geografie2020125020171 (IF 0,744; SJR 0,238)
 • PÁSZTO, V.; ZIMMERMANNOVÁ, J.; SKALIČKOVÁ, J.; SÁGI, J. Spatial Patterns in Fiscal Impacts of Environmental Taxation in the EU. Economies 2020, 8, 104 (IF, SJR 0.445)
 • PAVLAČKOVÁ M., TADDEI V., On the impulsive Dirichlet problem for second-order differential inclusions, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations 13 (2020), 1-22.  doi: 10.14232/ejqtde.2020.1.13 (IF 1,874; SJR 0,524)
 • PAVLAČKOVÁ, M., ŽENČÁK, P. Dirichlet Boundary Value Problem for an Impulsive Forced Pendulum Equation with Viscous and Dry Frictions. Appl Math (2020). https://doi.org/10.21136/AM.2020.0232-19 (IF 0,881; SJR0,237)
 • ZAVADSKA, M., MORALES, L., & COUGHLAN, J. (2020). Brent crude oil prices volatility during major crises. Finance Research Letters,32, 101078. DOI: 10.1016/j.frl.2018.12.0263, pp. 212-226. DOI: 10.2478/orga-2020-0014 (IF 5,596; SJR 1,339)

2019:

 • HÁJEK, M., ZIMMERMANNOVÁ, J., HELMAN, K., ROZENSKÝ, L. (2019), Analysis of carbon tax efficiency in energy industries of selected EU countries. In. Energy Policy. Pp. 33-41 ISSN: 0301-4215 (IF4.880, SJR 1,988)
 • PÁSZTO, V., MACKŮ, K., BURIAN, J., PÁNEK, J., TUČEK, P. (2019): Capturing cross-border continuity: The case of the Czech-Polish borderland. Moravian Geographical Reports, 27(2): 122–138. Doi: 10.2478/mgr-2019-0010 (IF 1.870, SJR 0,445))
 • PÁSZTO, V., ZIMMERMANNOVÁ, J. (2019): Relation of economic and environmental indicators to the European Union Emission Trading System: a spatial analysis, GeoScape 13(1), pp. 1-15, DOI:10.2478/geosc-2019-0001 (IF 0.69)
 • ZIMMERMANNOVÁ, J. PÁSZTO, V. VÍCHA, J. (2019): Dopady systému obchodování s emisními povolenkami v zemích EU28. In. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, pp. 171-181 ISSN 1804-8048 (SJR 0,232)
 • BURIAN, J., MACKŮ K., ZIMMERMANNOVÁ J. KOČVAROVÁ B. (2019) Spatio-Temporal Changes and Depencies of Land Prices: A Case Study of the City of Olomouc. In. Sustainability PP.  Volume 10, Issue 12 https://www.mdpi.com/2071-1050/10/12/4831 IF 2.075, SJR 0.537 (IF2.592)
 • ZIMMERMANNOVÁ, J., KRAJŇÁK, M., ŠIROKÝ, J., JÍLKOVÁ E. Does Cigarette Taxation Have an Impact on Reducing Their Consumption? Ekonomický časopis: Journal of Economics: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava: Slovak Academic Press, 2019. ISSN 0013-3035. (IF 0,843, SJR 0,332)