HR Award

Moravská vysoká škola Olomouc se v prosinci 2018 přihlásila k principům uvedeným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (EC&C). Tímto aktem deklarovala svůj zájem zařadit se mezi excelentní výzkumné instituce s evropským standardem v péči o zaměstnance, otevřenou a transparentní politikou výběrového řízení a vysokou úrovní pracovního prostředí.

Pracovní skupina zvolená ze zástupců z řad akademiků, vedoucích a manažerů zpracovala v první fázi dokument v podobě GAP analýzy. V rámci této byly identifikovány rozdíly mezi stávající praxí a principy uvedenými v Chartě a Kodexu, přičemž se zde promítly i názory zaměstnanců plynoucí z dotazníkového šetření (viz dokument „Metodologie zpracování GAP analýzy). Na základě zjištěných skutečností byl vytvořen Akční plán, jehož obsahem jsou dílčí kroky vedoucí k postupnému naplnění všech 40-ti kritérií z EC&C.

Cílem výše uvedených aktivit je získání certifikátu HR Award, který pro MVŠO znamená především:

  • Zvýšení prestiže a atraktivity.
  • Zařazení do celoevropské sítě výzkumných institucí.
  • Zvýšení atraktivity pro zahraniční výzkumné pracovníky.
  • Zvýšení úrovně oblasti řízení lidských zdrojů.

Časový harmonogram

  • Endorsement Letter – 12/12/2018
  • Dotazníkové šetření – 09/2019
  • GAP analýza – 09/2019
  • Akční plán – 11/2019
  • Zveřejnění AP a GAP analýzy na portál Evropské komise  – 12/2019

Řídící výbor

Jméno Pozice Fáze Oddělení
Ing. Štefan Kolumber, Ph.D. – Leader of the Research Team Director for Economics and Operations MVSO
doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. Rector / Researcher R4 MVSO
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. Researcher R4 MVSO
Ing. Lukáš Pavlík, Ph.D. Researcher R2 MVSO
Mgr. Jitka Lidaříková Vice-rector for External Relations / Researcher R1 MVSO
Mgr. Markéta Vítoslavská HR specialist / Researcher R1 MVSO
Mgr. Martin Fink Methodology specialist / Researcher R1 MVSO
Ing. Martina Buráňová Project Manager MVSO

doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.

Researcher, Department Manager R3 MVSO
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. Researcher, Expert Guarantor R3 MVSO
doc. Ing. Martina Pavlačková, Ph.D. Researcher R3 MVSO
Ing. Omar Ameir, Ph.D. Researcher, Department Manager R2 MVSO
Ing. Michal Menšík, Ph.D. Researcher R2 MVSO

PhDr. Jan Lavrinčík, Ph.D.

Researcher, Department Manager R2 MVSO

Pracovní skupina

Jméno Pozice Fáze Oddělení
Ing. Štefan Kolumber, Ph.D. – Leader of the Research Team Director for Economics and Operations MVSO
Mgr. Markéta Vítoslavská

HR specialist / Researcher

R1 MVSO
Mgr. Martin Fink Methodology specialist / Researcher R1 MVSO
Ing. Martina Buráňová Project Manager MVSO

Zpracované dokumenty

Dokumenty aktualizované v souladu s politikou HR Award

Výše popsaná aktivita získání ocenění HR Award je součástí projektu realizovaného na MVŠO a podpořeného z programu OP VVV „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na Moravské vysoké škole Olomouc“ výzva 02_18_054, reg. číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014592 .

Cílem projektu je inovace strategického řízení MVŠO v souladu s podmínkami Evropské charty a Kodexu chování pro výzkumné pracovníky a získání ocenění „HR Award“. Dílčími cíli projektu jsou rozvoj vnitřního hodnotícího systému MVŠO, rozvoj a nastavení strategického řízení mezinárodní spolupráce v oblasti VaV a popularizace výstupů VaV, včetně rozvoje potřebných kompetencí výzkumných pracovníků k realizaci těchto cílů. 

Časový harmonogramu projektu: 1/10/2019 – 30/9/2022