Digitalizace veřejné zprávy? E-government!

V posledních letech se v každodenním životě stále častěji setkáváme s výzvami spojenými s používáním digitálních (chytrých) technologií, které také odrážejí potřeby společnosti. V oblasti veřejné správy je tomu nejinak a pojem digitalizace či „e-government“ je často používán mezi odborníky či politickými aktéry, ale také veřejností. Co se však skrývá za tímto slovem? Ačkoliv se běžně používá její anglický originál, můžeme si pod ním představit elektronickou veřejnou správu, která spočívá v aplikaci informačních a komunikačních technologií pro využití vládních funkcí a postupů.

E-government je však více než pouhé zpřístupňování informací a některých služeb občanům prostřednictvím webových stránek. Ač se to na první pohled nezdá, e-government probíhá široce a hluboko napříč všemi aspekty státní správy, hluboko v jádru každého vládního subjektu. Kromě toho má poskytovat občanům přidanou hodnotu v jednodušší, pohodlnější, kvalitnější a zkrácené době vyřízení jejich požadavků. Dále by měly být efekty elektronické veřejné správy patrné ve zlepšování úrovně sdílení informací, úrovně inovací a konkurenceschopnosti nebo sociálního začleňování.

Rozvoj a zlepšování e-governmentu je sledován a měřen také na mezinárodní úrovni. Organizace spojených národů (OSN) v roce 2001 zavedla index hodnotící úroveň poskytování elektronických služeb a zboží podporujícího tento druh služeb, ale také míru využívání informací a technologií. Tento index dostal název E-Government Development Index (EGDI), neboli index rozvoje elektronizace veřejné správy.

Samotný index se skládá ze tří dílčích indexů: indexu online služeb (OSI), indexu telekomunikační infrastruktury (TII) a indexu lidského kapitálu (HCI). V OSI je hodnocena úroveň online služeb, v podobě žádostí o různé dokumenty – rodný, oddací či úmrtní list, řidičský průkaz, osobní průkaz, či vyřizování dokumentů spojených s daňovými povinnostmi atd. TII shromažďuje údaje o odhadovaných uživatelích internetu, počtu předplatných mobilních telefonů, počtu pevných širokopásmových připojení a aktivní předplatné mobilního širokopásmového připojení. HCI se vypočítává prostřednictvím míry gramotnosti dospělých, žáků a studentů primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání, očekávaných let školní docházky a průměrné doby vzdělání. Pro dosažení konečné hodnoty EGDI se (zjednodušeně) výsledky výše uvedených indexů sečtou a vydělí třemi.

Srovnání vývoje indexu EGDI ve světě v letech 2010 a 2020 ukazuje následující obrázek. Intenzivnější zelená barva znamená jeho lepší hodnotu a z obrázku je patrné, že se globální situace v jednotlivých zemích za poslední desetiletí zlepšila.

Obrázek. Vývoj indexu EGDI v roce 2010 (vlevo) a v roce 2020 (vpravo)

Shrnuto, podtrženo – digitalizace veřejné správy v podobě e-governmentu jako forma „chytrého vládnutí“ každé země je o tom, jak efektivně veřejné orgány zapojují občany, nabízejí služby a informace pohodlnou a bezpečnou, přesto nevtíravou a snadno dostupnou cestou.


Dr. Ing. Ingrid Majerová se dlouhodobé zaměřuje na problematiku veřejné správy, e-Governmentu a jejími vzájemnými vztahy. V současné dobé je spoluřešitelka projektu zaměřující se na SMART řešení. Dále autorka spolupracuje s obcemi a městy na strategických plánech a píše odborné články na danou problematiku.