Jak na štíhlou výrobu v automotive průmyslu, prozrazuje doktor Kolumber

Firmy mohou k dosažení kýžených výsledků používat odlišné metody a filozofii. Jednou z velice populárních strategií je takzvaná štíhlá výroba. O co se jedná, nám prozradil doktor Štefan Kolumber.

Primárně jde o snahu celé organizace trvale se zlepšovat ve všech oblastech, setrvat v nastavených změnách, zamezit zbytečnému plýtvání, zvýšit efektivitu a tím získat dlouhodobou a ekonomicky návratnou investici, kdy se primárně bere v potaz co nejlepší uspokojení potřeb zákazníka. Jde o způsob myšlení, filozofii, napříč celou organizací, které musí přijmout všechny složky.

Štíhlá výroba je metodologie zaměřená na odstranění všech druhů plýtvání z procesů výroby, čímž se procesy stávají rychlejšími, flexibilními a schopnými uspokojit požadavky zákazníků. Pod pojmem štíhlá výroba si lze představit širokou škálu prostředků a postupů, které mají jediný společný cíl, a to optimálně vybalancovaný, stabilní a způsobilý výrobní proces při co možná nejnižších investičních (pořizovacích) nákladech, nákladech na údržbu a seřizování zařízení, energie a samozřejmě co nejnižších nákladech na obsluhující pracovníky.

 Hlavní zásady štíhlé výroby:

 • Pochopení hodnot z hlediska zákazníka (Value)
 • Analýza toku hodnot (Value Stream Analysis)
 • Snížení plýtvání (Waste) 
 • Plynulý tok (Flow)
 • Zavedení tahového systému (Pull)
 • Zdokonalování (Perfection)

Hlavní nástroje pro realizaci štíhlé výroby:

 1. JIT (Just–In–Time)

Jedná se o systém přesného časového plánování, který výrazně snižuje výrobní náklady a zlepšuje kvalitu prostřednictvím eliminace ztrát a efektivnějšího využití zdrojů podniku. 

 1. Jidoka (automatizace s lidskou inteligencí)

Tento postup tak umožní zabudovat kvalitu do každého procesu. Tím, že se práce zastaví při detekci chyby, se pozornost soustředí na příčiny problémů v okamžiku, kdy nastanou. To vede ke zlepšení, které se zabuduje do procesu. Jidoka také zajistí, aby u každého stroje nemusel vždy stát operátor, hlídající proces. Jeden operátor může obsluhovat několik strojů, protože chyby se automaticky detekují a proces se zastaví, aby se příčina mohla odstranit.

 1. Kanban 

Kanban je jednoduchý, technicky nenáročný a flexibilní systém dílenského plánování.  Představuje účinnou metodu řízení a monitorování toku materiálu.  Lze jej definovat jako signál, který dává povel a instrukce pro výrobu nebo přemístění materiálu/produktu. Na rozdíl od tradiční metody masové výroby tzv. „tlaku“ (push), která je vesměs založena na odhadovaném počtu očekávaných tržeb, je kanbanový systém založen metodě tzv. „tahu“ (pull).

 1. KAIZEN

KAIZEN, což je původně japonská filozofie managementu spočívající ve stálých malých zlepšeních, za která jsou odpovědni všichni pracovníci podniku. Důraz je kladen především na kontrolu kvality a zlepšovatelství. KAIZEN znamená zdokonalení, což se může týkat zdokonalení nejen v pracovním ale i v osobním, domácím a společenském životě.  Při aplikaci na pracoviště však KAIZEN chápeme jako neustálé probíhající zdokonalování, které se týká celého podniku – vrcholového i středního managementu, stejně jako všech zaměstnanců.

 1. SMED (rychlá výměna nástrojů)

Snížení času nutného pro výměnu nástrojů, tak aby se mohlo vyrábět i v menších dávkách. Tím se značně zvýší pružnost provozu, urychlí se reakce na změny v poptávce. Má také tu výhodu, že umožní organizaci značně zmenšit objem zásob, které musí udržovat, a to díky zlepšené době reakce.

 1. Poka-yoke (chybu-vzdorný)

Procesní postup, který umožňuje vykonat činnost pouze jediným možným způsobem. Tato metoda pomáhá pracovníkům vyhnout se chybám vznikajícím z použití nesprávného dílu, vynecháním komponentu nebo kvůli špatné orientaci dílu při montáži. Je nejlepší metodou, jak odstranit nekvalitu, která vzniká nepozorností a z lidských chyb. 

 1. Standardizace výrobních operací

Vytvoření flexibilní buňkové nebo linkové výroby. V této návaznosti je nutné vzít v úvahu tzv.  dobu cyklu operace (cycle time), a to standardizovaný čas potřebný pro vykonání operace strojem nebo pracovníkem a celkový výrobní čas, který má firma dispozici.

 1. Vizualizace / organizace pracoviště – Metoda 5 S

Využitím obrázků (fotografií) k jednoznačnému vysvětlení jednotlivých kroků pracovního postupu, popř. fotografií typů neshod potenciálně se vyskytujících na daném pracovišti operátorovi dopomůže k lepšímu pochopení výrobní operace Dále se jedná o pět základních principů: organizace a uspořádání pracoviště, zavedení pořádku, kázně a jejich dodržování.