Směrem k udržitelné cirkulární ekonomice

Cirkulární ekonomika stojí v kontrastu s ekonomikou lineární.  Současný ekonomický systém založený na lineárních tocích materiálů a energie si lze představit ve zjednodušeném modelu vytěž – vyrob – vyhoď. Získáváme nerostné suroviny, které se ve výrobním procesu přeměňují na výstupy určené ke spotřebě a po velmi krátké době končí tyto produkty ve spalovnách odpadů nebo na skládkách. V důsledku fungování lineární ekonomiky tak vzniká odpad, který v sobě udržuje, bez využití, už vyrobený materiál a energii a nepřináší tak žádnou přidanou hodnotu. Spalování nebo skládkování odpadů navíc produkuje skleníkové plyny, které přispívají ke změně klimatu.

Klíčové motto cirkulární ekonomiky by mohlo znít: "odpad zdrojem". Co to přesně znamená? Cirkulární ekonomika se snaží uzavírat materiálové a energetické toky do nekonečných uzavřených cyklů, bez existence odpadu. Rodí se nový pohled na vnímání odpadu, kdy hromadění odpadu již není konečnou fází spotřeby, ale "odpad" se stává zdrojem, resp. vstupem do další výroby a spotřeby.

Cirkulární bioekonomika je pak ekonomikou založenou na biomase a je obnovitelným segmentem cirkulární ekonomiky. Jejím posláním je zajistit cirkularitu (oběhovost) biologických zdrojů udržitelným způsobem.

Princip kaskádovitého využití biomasy spočívá v opakovaném použití biologického materiálu (dřevo, bioodpad atd.). Cílem je vytvořit větší přidanou hodnotu ze stejného množství biomasy. V souladu s konceptem cirkulární ekonomiky vytváříme další, menší cykly v rámci jednoho velkého cyklu, které prodlužují setrvání biomasy v ekonomickém systému.

Jak kaskádový princip funguje v praxi? Ukázkový příklad najdeme v lesnictví a dřevozpracujícím odvětví. Dřevo se nejprve použije pro výrobu nábytku. Postupně se tok tohoto již vytěženého dřeva uzavírá při výrobě desek, později papíru a buničiny, pokračuje energetickým zpracováním, a nakonec se popel využije v lese, resp. při výrobě asfaltu nebo betonu. V České republice však chybí tradice recyklace dřeva a zároveň neexistuje systém pro třídění dřeva, jako například pro sklo, papír a plasty. Výrobky ze dřeva proto nejčastěji končí bez využití svého potenciálu na skládkách nebo ve spalovnách.

Cirkulární ekonomika a princip kaskádovitého využívání biomasy představují příležitost ke zvýšení efektivního využívání biologických zdrojů a zásob uhlíku vázaného v biomase. Je to nadějný způsob, jak zmírnit dopady změny klimatu a nastartovat udržitelný ekonomický systém, který respektuje přirozené limity planety.


Ing. Michaela Perunová
Moravská vysoká škola Olomouc, Ústav udržitelného rozvoje
perunovam@mvso.cz