Využívání manažerských simulačních her ve výuce podporuje propojování teorie s praxí

V posledních letech jsou manažerské simulační hry považovány za moderní nástroj výuky nejenom ekonomických předmětů u studentů na VŠ, v čem spatřujete výhody manažerských simulačních her oproti alternativním přístupům k výuce?

Simulační hry vytváří interaktivní učící prostředí, prostřednictvím kterého lze realizovat různé experimenty v reálném čase neuskutečnitelné. Pro výuku ekonomických předmětů představují manažerské simulační hry efektivní prostředek výuky a to tím, že simulují chování podnikatelských subjektů v různých situacích v příslušném odvětví, na které studenti mohou reagovat a zároveň zjistit důsledky svých uskutečněných rozhodnutí. Umožňují testovat dopady různých ekonomických scénářů a strategií a přicházet s novými variantami řešení.

U alternativních výukových přístupů je malý důraz na komplexní výstupy, samotnou realizaci rozhodnutí, kreativitu a řešení provázaných podnikových problémů. Alternativní výukové přístupy nepodporují komplexní řešení problémů, riskování a trénink mezilidských dovedností. Mezi alternativní výukové přístupy patří například řešení případových studií, které nepodporují u studentů realizovat rozhodnutí, žít s jejich následky a odpovídat na tahy a protitahy konkurence.

Jak probíhá výuka prostřednictvím manažerských simulačních her, jaké jsou postupové kroky realizace?

Výuka prostřednictvím manažerské simulační hry je realizována na počítačích a je zpravidla založena na účasti 8 týmů, přičemž každý tým má 2-3 hráče. Hra probíhá v etapách, respektive v jednotlivých kolech, přičemž jejich počet záleží na typu scénáře v jednotlivých hrách nebo na typu hry. Jedno kolo trvá jedno čtvrtletí nebo jeden měsíc. Každé kolo začíná vyhodnocením informací o firmě a odvětví prostřednictvím získaných reportů, následuje rozhodnutí v jednotlivých parametrech a zadání rozhodnutí do simulace. Po ukončení kola dojde k vyhodnocení a stanovení pořadí firem v odvětví, a to na základě stanovených ekonomických ukazatelů. Zároveň při realizaci simulační hry dochází k interakci mezi členy každého týmu v rámci jednotlivých úrovních rozhodování a mezi jednotlivými týmy navzájem. Z toho vyplývá, že manažerské simulační hry mají týmový a etapový charakter a jsou založeny na interakčnosti a zpětnovazebnosti.

„Poznej pomocí hry ekonomické zákonitosti fungování trhu a firmy“.

V čem vidíte největší přínos manažerských simulačních her využívaných ve výuce pro studenty, ale i pro manažery v podnikové praxi?

Manažerské simulační hry simulují podnikové procesy a podmínky, ke kterým musí manažeři reálných firem přihlížet. Umožňují realizovat rozhodování v reálném ekonomickém prostředí. Zároveň podporují strategické myšlení u studentů a nutí je jít daleko za hranice řešení okamžitého problému a tím zvažovat budoucí vývoj podniku. Každé rozhodovací období ve hře reprezentuje nový případ, nový soubor okolností, které zohledňují při svém rozhodování. Význam simulačních her roste i pro manažery, a to s ohledem na rozhodování v měnícím se podnikatelském prostředí, kde globalizace přináší prudký nárůst interakcí, roste komplexita a zvyšuje se riziko rozhodování v silném konkurenčním prostředí. Rovněž dynamika v podnikatelských vztazích vede k tomu, že stejné akce v různém čase mohou produkovat zcela rozdílný výsledek. Simulační hry jsou jakousi „ekonomickou laboratoří“ jak pro studenty, tak i pro manažery. 

Na MVŠO jsou studenti seznamování se simulačními hrami jak v bakalářském, tak i magisterském studijním programu Ekonomika a management. Zároveň si mohou poměřovat síly se studenty jiných vysokých škol v soutěžích, a to v mezinárodní soutěži „Manažerem nanečisto“ a v celorepublikové soutěži v manažerské simulační hře UNISIM. V letošním roce s ohledem na Covid-19 se mezinárodní soutěž „Manažerem nanečisto“ konala on-line, kde se naší studenti probojovali do finálového kola a obsadili 1., 4., 5., 7. a 8. místo.   

Znáte zpětnou vazbu od studentů, jak oni vnímají vliv manažerských simulačních her pro jejich studium, případně další praxi?

V rámci volitelného předmětu Manažerská simulační hra, který byl vyučován pro prezenční a kombinované studenty v letním semestru 2020/2021 se studenti zúčastnili dotazníkového šetření, kde vyjádřili svůj názor na přínos využívaných simulačních her. Většina dotázaných studentů (92,3 %) uvedla, že manažerské simulační hry jim umožnily poznat existující závislosti u vybraných ekonomických veličin. Mezi další přínosy vyplývající z realizace simulační hry, které studenti uvedli především patří: propojení teorie s praxí, orientace v ekonomických ukazatelích, možnost vyzkoušet si důležitost každého rozhodnutí a jejich následné dopady a provázanost, ověřit si význam strategického myšlení a dodržování zásad, které realizaci zvolené strategie podporují, pomoc při pochopení problematiky a spolupráce s kolegyní/kolegou. Zároveň většina studentů (92,3 %) uvedla, že při realizaci rozhodnutí v rámci simulačních her byla pro ně prospěšná týmová práce, resp. přijímání společných rozhodnutí v týmu.