Interní grantová agentura (IGA)

Interní grantová agentura MVŠO vznikla za účelem podpoření vzájemného rozvoje tvůrčí činnosti studentů a akademických pracovníků, a to především v oblasti vědecko-výzkumných projektů. Prostřednictvím této agentury se tak mohou stávající studenti, pod vedením zkušených akademických pracovníků, aktivně zapojit do řešení aktuálních projektových témat a získat tak zkušenosti s přípravou, podáním i realizací projektů.

Prostřednictvím vybraných projektů dochází také k rozvoji odborných excelencí MVŠO a akademičtí pracovníci tak mohou získat základ pro následné uplatnění řešených témat v rámci výzev vyhlašovaných v národních či mezinárodních programech. Konkrétní témata zaměření projektů jsou vždy aktualizována a vyhlašována v každoroční výzvě, doba řešení podpořených projektů je 12 měsíců. Uchazeči o finanční podporu v rámci IGA musí respektovat zásady pro poskytování účelové podpory. 

Témata IGA na období 2023/24 jsou podrobněji rozepsána zde.

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkumu v roce 2023 

Projekty přijaté k podpoře

Analýza teorie a selekce podstatných témat strategického managementu jako možných oblastí pro posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky uvnitř EHP

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Adam Pawliczek, PhD.

Aplikace efektu kotvení v podnicích Olomouckého kraje

Hlavní řešitel: Ing. Omar Ameir, Ph.D.

Zmapování podnikatelských subjektů a rodinných firem působících v Olomouckém kraji na základě stanovených kritérií

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. 

Zhodnocení připravenosti rodinných firem na reporting ESG včetně identifikace vlivu reportingu na podnikání firmy

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. 

Výzvy současného managementu ve zdravotnictví

Hlavni řešitel: Ing. Jaroslav Škrabal 

Dokončené projekty

Míra aplikace behaviorálních metod v MSP Olomouckého kraje

Hlavní řešitel: Ing. Omar Ameir, Ph.D.

Analýza firem v Olomouckém kraji s využitím multikriteriálních modelů

Hlavní řešitel: doc. RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Strategické plány univerzitních studentů ve vztahu k jejich kariéře

Hlavní řešitel: Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D.

Zhodnocení inovačních aktivit a identifikování faktorů bránících jejich realizaci u malých a středních podniků v Olomouckém kraji

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.

CSR (Společenská odpovědnost organizací) a město Olomouc

Hlavní řešitel: PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.

Srovnání vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice a v dalších zemích

Hlavní řešitel: Ing. Eva Jílková, Ph.D.