Doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.

Manažerka ústavu | Ústav podnikové ekonomiky a podnikání 

  • Studium: Vysoká škola Baňská – Technická univerzita Ostrava, obor Podniková ekonomika a management

  • Nejvyšší dosažený titul: docentka v oboru Podniková ekonomika a management (2019)

  • Aktuální Excelence: Rodinné firmy, fenomén „Podnikatel 21. století“ nebo Podnikavost a Start-ups

  • Akademická praxe mimo MVŠO: vedoucí Katedry podnikohospodářské a odborný asistent na téže katedře Ekonomické fakulty VŠB-TUO, interní doktorand Katedry podnikohospodářské na Ekonomické fakultě VŠB-TUO
  • Business praxe: referent nákupního oddělení ve společnosti NOWACO Opava s.r.o., praxe na úseku marketingu a obchodu v průběhu studia ve společnosti Galena a.s.
  • Cílená Excelence: Rozvíjení teoretických a praktických poznatků v oblastech inovačních aktivit v MSP (se zaměřením na rodinné firmy), podnikání a Start-ups   
  • Vědecká a publikační činnost: je autorkou a spoluautorkou publikačních výstupů zaměřených na uplatnění inovací v podniku, na problematiku ekonomiky a řízení podniku

Kontakt

jindra.peterkova@mvso.cz
kancelář K2.236

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost