doc. RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Akademický pracovník | Ústav informatiky a matematiky

Po absolvování gymnázia studovala v letech 2000-2005 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci magisterský studijní obor Matematika a její aplikace (zaměření Aplikace matematiky v ekonomii). V roce 2008 získala na PřF UP tituly RNDr. a Ph.D. v oboru matematická analýza. V letech 2008-2019 pracovala jako odborná asistentka na Univerzitě Palackého, od roku 2019 působí na MVŠO na Ústavu informatiky a matematiky. Její hlavní odborné zaměření se týká diferenciálních rovnic s mnohoznačnou pravou stranou, okrajově se také věnuje fuzzy agregačním operátorům. Je autorkou přibližně 20ti vědeckých článků, z nichž většina vyšla v impaktovaných časopisech. Rovněž je autorkou skripta zabývajícího se aplikacemi matematické analýzy v ekonomii. Úzce spolupracuje se zahraničními kolegy z University of Modena and Reggio Emilia, kam pravidelně jezdí na vědecké stáže. Byla členem řešitelského týmu projektu GAČR „Singularity a impulsy v okrajových úlohách pro nelineární obyčejné diferenciální rovnice“, podílela se na projektu OP VK „Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci“ a také spolupracovala na projektu „Aplikace teoretických postupů pro ocenění rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik“, který byl financován Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví.

Kontakt

martina.pavlackova@mvso.cz
+420 587 332 301
kancelář B2.333

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost