Nabídka publikací

Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů

Publikace se zaměřuje na problematiku ekologických daní a modelování jejich dopadů. Pozornost je věnována teoretickým aspektům ekologických daní a aktuálně využívaným ekologickým daním v zemích Evropské unie a v ČR. Samostatná kapitola je věnována rovněž možnostem modelování dopadů ekologických daní, po přehledu klíčových vědeckých prací sumarizuje metody používané z hlediska různě dlouhých období a z hlediska úrovně analyzovaných dopadů. Dále se publikace soustředí konkrétně na 3 nástroje regulace, které byly v České republice zavedeny v posledních 10 letech, a jejich dopady. Jedná se o energetické daně (zdanění pevných paliv, zemního plynu a elektřiny), ekologický poplatek za registraci vozidel a změnu pravidel v systému obchodovatelných emisních povolenek.

CENA: 350,- 

Nekonvenční metody řešení ekonomikých a manažerských úloh

Publikace představuje přístupy umělé inteligence pro počítačovou formalizaci expertních mentálních modelů a jejich využití v rozhodovacích systémech. Použity jsou metody jazykové interpretace analytických funkcí, fuzzy expertních systémů, pravděpodobnostního modelování, vícekriteriálního fuzzy rozhodování, fuzzy-neuro-genetického multiagentového modelování, fuzzy-genetické lineární a nelineární regresní analýzy, fuzzy-stochastické analýzy a predikce s využitím fuzzy a waveletové transformace. Simulace ukazují příklady z oblastí ekonomiky a managementu. Kniha je určena výzkumníkům, odborným pracovníkům a studentům společenských i technických oborů zabývajících se aplikací moderních modelovacích a rozhodovacích informačních technologií využívajících přístupů umělé inteligence.

CENA: 239,-

Strategie úspěšného podniku

Kniha se zabývá problematikou strategického řízení podniku. Jejím hlavním cílem je ukázat, jak v současném světě zformulovat a uvést do života strategii, která svou unikátností zajistí podniku konkurenceschopnost, a tím jeho přežití a další rozvoj.V rámci jmenovaného cíle autor popisuje, jak by management českých podniků měl reagovat na zásadní změny a vývojové trendy, probíhající ve světě. Rovněž definuje zásadní odlišnosti operativního řízení od řízení strategického, které je vrcholným intelektuálním výkonem top managementu.Publikace je určena nejen vlastníkům a vedoucím manažerům firem, ale také těm, kteří chtějí s podnikáním teprve začít. V neposlední řadě je vhodnou studijní pomůckou pro studenty VŠ ekonomického zaměření a posluchače studia MBA.

CENA: 532,-

Logistický management

Monografie se soustředí na přiblížení teoretických poznatků vědců a praktických zkušeností expertů v oblasti logistického managementu, ilustrované na případových studií firem jako např. DHL Express.

Vybrané příklady názorně ukazují fungování jednotlivých trendů logistického managementu v reálné podnikové praxi, zatímco teoretické poznatky jsou směřovány k definování aktuálních nástrojů zefektivnění jednotlivých procesů v rámci podnikové logistiky. Publikace tímto stylem představuje problematiku jako uspořádání pracovišť v podniku, požadavky k plánování pro efektivní skladování či rozdělení úrovní poskytování logistických služeb.

CENA: 290,-

Hospodářská politika a regionální rozvoj

Kolektiv autorů prezentuje různé aspekty ekonomiky regionálního rozvoje, vybrané problémy této oblasti a návrhy jejich řešení. Snahou publikace je položit základy vnímání individuální iniciativy ekonomických subjektů (malých a středních firem, ale i domácností) jako reálného neoddiskutovatelného základu pro rozvoj regionu a celé ekonomiky.

Z publikace tak může těžit odborná veřejnost, ale i širší obec čtenářů z řad posluchačů VŠ převážně ekonomického zaměření, kteří mají zájem o tuto část hospodářské politiky v teoretické rovině i v jejích praktických aplikacích.

CENA: 250,-

Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě. Díl IV: Od snu k realitě

Publikace je založena na představení příkladů praxe, na nichž autor ilustruje základní principy strategického řízení podniku a způsoby formulace samotných strategií.

Příklady z praxe však nejsou určeny k přímému napodobení, ale k inspiraci k aktivnímu a kreativnímu řešení strategických problémů, před nimiž manažeři v dnešním světě stojí. Proto je mimo manažery kniha vhodná i pro studenty oborů s podnikatelským a ekonomickým zaměřením, jelikož podněcuje k zamyšlení nad koncepty problémů, se kterými se mohou v budoucnu střetnout.

CENA: 160,-

Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě. Díl V: Aktivně vytvořit budoucnost

Publikace je koncipována jako metodický návod k tomu, jak postupovat při zpracování strategie. Vychází z poznatku, že celková strategie podniku musí obsahovat přesně definované a koordinované operace směřující k dosažení vize podniku v postupných krocích, aby například nedošlo k nesouladu mezi strategií pronikání na nové trhy s finanční strategií. Studentům oborů podnikatelského zaměření přijdou vhod úkoly týkající se jednotlivých kapitol, jejichž zpracování prohloubí studentovi stávající znalosti a připraví na eventuální řízení vlastního podniku. Je dobré si však uvědomit, že publikace prezentuje „kostru“ strategie, jež však čtenář musí naplnit vlastním podnikatelským nápadem.

CENA: 286,-

EMI

EMI (Ekonomika Management Inovace) je nezávislý odborný open access časopis, který se zaměřuje na publikování původních vědeckých článků, přehledových článků na bázi Literature Review, Scoping Review, Systematic Review a vědecké recenze nově publikovaných monografií nebo vědeckých článků v oblasti ekonomiky, managementu, informatiky a příbuzných vědních oborů.

Publikovány jsou příspěvky v anglickém, českém a slovenském jazyce.

CENA: 99,-

Firma 21. století

Kniha je určena managerům, podnikatelům i studentům vysokých a odborných škol, kteří se připravují na managerskou či podnikatelskou kariéru.

Publikace prezentuje praktické rady a tipy založené na zkušenostech z praxe s cílem podnítit (budoucí) podnikatele k zajištění celosvětové konkurenceschopnosti svých firem dle principů, na jejichž základě by firma 21. století měla fungovat. Principy rozebírané v knize jsou například „inovativnost“, „rychlost a pružnost“ či „ucelený systém řízení a plánování“.

CENA: 265,-

START UP – od nápadu k efektu

Máte nápad a chcete jej co nejrychleji a nejefektivněji realizovat? Ať už jste začínající podnikatel, zkušený manažer, student či kdokoli jiný, je tato publikace určena právě Vám.
Text se nezabývá vznikem nápadu jako takovým, ale vychází z předpokladu, že nápadem (či nápady) již disponujete a potřebujete se dostat přes proces jeho vyhodnocení, který povede k zamítnutí či realizaci nápadu. Jednotlivé kapitoly ukazují, jak se v tomto procesu zorientovat a postupovat pro co nejlepší výsledek. Součástí publikace je také tabulka, které zaznamenává postup od nápadu až k jeho realizaci v časové posloupnosti.

CENA: 159,-

Problémy poptávky ve zdravotnictví

Poptávka má pro jakoukoliv instituci klíčový význam, v kontextu zdravotnictví má ovšem svá specifika. Zdánlivě je nekonečná: sociální aspekt zdravotnické péče vede k volnějšímu dodržování rozpočtových pravidel (deficity nemocnic jsou vždy nějak uspokojeny) a vědecký pokrok umožňuje provádět dříve nemyslitelné zákroky a tudíž může pomoci stále specifičtějším lidským problémům.

To vše vede k tomu, že v našich zdravotnických zařízeních není problémům poptávky věnována dostatečná pozornost. Tato publikace analyzuje jednotlivé druhy poptávky a dopady na zdravotnictví v důsledku jejich změny.

CENA: 40,-

Facility management ve zdravotnických zařízení

Silný TOP management zdravotnického zařízení

V každém současném zdravotnickém zařízení se protíná průsečík všech globálních vlivů světa. Projevují se zde vlivy ekonomické, politické, vědecko-technické, demografické, sociální, právní, ekologické. Důsledky těchto vlivů se musí nezbytně promítnout do manažerských rozhodnutí i do běžných aktivit.

Manažer, který toto nedokáže, není schopen zajistit konkurenceschopnost svého zařízení, což je nezbytné pro dlouhodobý rozvoj a přežití firmy. Tato publikace čtenáři přináší přehled faktorů ovlivňující tuto sílu a efektivitu top managementu ve zdravotnickém prostředí, ze které může ale čerpat inspiraci pro zlepšení konkurenceschopnosti i v jiných odvětvích.

CENA: 20,-

Absolutní orientace na zákazníka zdravotnického zařízení

Absolutní orientace na zákazníka znamená, že doslova všichni pracovníci jsou si vědomi, že přežití a úspěch zdravotnického zařízení plně závisí na zákaznících v podobě pacientů a pojišťoven.  

Publikace přináší přehled konceptů jako superprodukt, vnímané hodnoty, či cyklus péče a jejich význam pro efektivní fungování zdravotnického zařízení.

CENA: 30,-

Předpověď vývoje světa do roku 2025

Autor se v publikaci zamýšlí nad hlavními vývojovými trendy ve světě, konkrétně ekonomickým růstem, nadnárodními jednáními či technologickými objevy, které mají potenciál zanechat stopu na vývoji světa v následujících letech.

CENA: 20,-

Očekávaný globální vývoj světa a jeho důsledky pro zdravotnictví

Současný svět je globální, superturbulentní, superkonkurenční. Vše je vzájemně propojeno, doslova „vše souvisí se vším“.To platí v plné míře i ve zdravotnictví. Výskyt určité choroby ve vzdálené, nám téměř neznámé asijské provincii vyvolá okamžitou reakci u našich virologů a iniciuje nákup speciálních léků. Vývoj medicínských metod je raketový.Z těchto důvodů každý, kdo se zabývá managementem ve zdravotnictví, musí znát alespoň základní tendence rozvoje světa a jejich komplexní důsledky, jež ilustruje publikace, kterou právě držíte v ruce.

CENA: 30,-

Ucelený systém řízení zdravotnického zařízení

Autor představuje jednotlivé aspekty řízení zdravotnického zařízení, od operativních plánů po individuální rozhodování manažerů a zaměstnanců. Popisuje jejich důležitost a efektivní implementaci do zdravotnického zařízení jako jednoho celku, který je schopný zajistit kvalitní péči pacientům a udržovat svou konkureneschopnost v dnešním soustavně měnícím se světě.

CENA: 40,-

Objednávka publikací

 • Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů
 • Nekonvenční metody řešení ekonomických a manažerských úloh
 • Strategie úspěšného podniku
 • Logistický management
 • Hospodářská politika a regionální rozvoj
 • Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě. Díl IV: Od snu k realitě
 • Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě. Díl V: Aktivně vytvořit budoucnost
 • EMI
 • Firma 21. století
 • START UP – od nápadu k efektu
 • Problémy poptávky ve zdravotnictví
 • Facility management ve zdravotnických zařízení
 • Silný TOP management zdravotnického zařízení
 • Absolutní orientace na zákazníka zdravotnického zařízení
 • Předpověď vývoje světa do roku 2025
 • Očekávaný globální vývoj světa a jeho důsledky pro zdravotnictví
 • Ucelený systém řízení zdravotnického zařízení

Pozn: Cena za dopravu - dle aktuálního ceníku české pošty. Platba předem převodem na účet, nebo pro školy a firmy na fakturu.