Řízení lidských zdrojů

studijní program: Bc. Ekonomika a management

Bez strategie řízení lidských zdrojů se neobejde žádný manažer

Každý zaměsntnanec je jiný. Proto byste měli vědět, jak motivovat zamětnance, jak s nimi jednat a řešit problémy. Díky zaměření si rozvinete své manažerské komunikační dovednosti
a seznámíte se s nejlepší praxí v oblasti řízení lidských zdrojů.


Předměty profilace

  • Management 1
  • Management 2
  • Strategické řízení firmy
  • Řízení lidských zdrojů
  • Dovednosti profesionální komunikace
  • Personalistika v praxi
  • Osobní potenciál a kariéra
  • Manažerská psychologie a krizová komunikace

Získané dovednosti

Přehled v oblasti manažerské psychologie

Znalost procesů HR managementu

Přehled v oblasti pracovního práva

Více o profilaci:

Navzdory dynamickým a turbulentním změnám ve společnosti zůstává lidský kapitál klíčovým zdrojem všech organizací. Prosperující a úspěšná organizace by měla umět využívat úsilí lidského kapitálu k získání konkurenční výhody. Jednou z cest, jak této konkurenční výhody docílit, je porozumět faktu, že zaměstnanci a jejich trvalý rozvoj v organizacích jsou v reálném čase zdrojem, jenž významně přispívá k plnění cílů dané organizace bez ohledu na její formu.
Profesní profilace Řízení lidských zdrojů je komplexním modulovým vzdělávacím programem, který umožní jeho absolventům získat znalosti, schopnosti a dovednosti na evropské úrovni v oblasti řízení lidských zdrojů. Jeho cílem je především praktické osvojení si znalostí a dovedností v oblasti personálního řízení v organizaci ve vztahu k hodnotovým rámcům společnosti a kultuře organizace.